+ , :

,


/ LANTANA CAMARA

Lantana Camara cv. White Dwarf  cv. White Dwarf

Lantana Camara cv. White Dwarf  cv. White Dwarf

Lantana camara cv. 2 /  2

Lantana camara cv. 2 /  2

Lantana camara cv. 3 /  3

Lantana Camara cv. White
Dwarf
cv. White Dwarf

Lantana camara cv. 2

Lantana camara cv. 3

 

Lantana camara cv.  /  ,  -

 

Lantana camara cv. 5  /  5

 

 

 

Lantana camara cv. 4
,
-
 

Lantana camara cv. 5

 
 


    .

   .

   . .

   .

 

 


, . (4)

/ LANTANA CAMARA

,


. . ,
, 200 .